KAGURA - Kurouma Kunteki Japanese Shochu

HK$390.00

Region: Japan

Distillery: Kagura

Age: NAS

Abv: 28%

Size: 720 ml